Đà Nẵng-Bảo đảm tiến độ lập đồ án quy hoạch thành phố.

UBND thành phố vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố hoàn chỉnh dự thảo “Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo nội dung kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 308-TB/TU ngày 25-5-2022.

Theo đó, nghiên cứu điều chỉnh, bảo đảm đồng nhất về nội hàm giữa quan điểm và mục tiêu phát triển thành phố nhằm đáp ứng tính logic của quy hoạch và phù hợp các định hướng của Trung ương về phát triển thành phố trong thời gian đến. Bổ sung một số quan điểm đối với các trụ cột phát triển thành phố như: xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế…

Nghiên cứu cân nhắc quan điểm về trung tâm xuất khẩu hàng hóa với mũi nhọn là chế xuất và nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, rà soát, nêu rõ các căn cứ lựa chọn các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực bảo đảm tính khả thi và phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố, nhất là cần quan tâm đến chỉ tiêu phát triển dân số, việc phân bổ dân cư, gắn với nghiên cứu, điều chỉnh định hướng phát triển phân khu trên địa bàn thành phố.

Về phạm vi, ranh giới quy hoạch, cần lưu ý bảo đảm nhất quán với các chủ trương trước đây của thành phố. Nghiên cứu, bổ sung, lồng ghép các nội dung về định hướng phát triển văn hóa, giải quyết việc làm, chương trình an sinh xã hội, phòng cháy chữa cháy, một số vấn đề về môi trường… Cập nhật những định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Đồng thời tính toán kỹ và cân đối nguồn lực triển khai quy hoạch, nhất là giai đoạn từ nay đến năm 2030, bảo đảm tính hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tiến độ trình Hội đồng thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 6-2022, báo cáo HĐND thành phố trước khi trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2022.

* UBND thành phố vừa ban hành văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố liên quan đến công tác triển khai đồ án “Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh việc triển khai các hạng mục còn lại của đồ án Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện công bố công khai quy hoạch, thông tin cụ thể những thay đổi, điều chỉnh để người dân, doanh nghiệp nắm rõ, tạo thuận lợi trong việc xúc tiến đầu tư, phát triển thành phố, bảo đảm quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian lập quy hoạch phân khu đô thị.

Trong đó, cần lưu ý tính đồng bộ trong tổ chức không gian thiết kế đô thị và tính chất các phân khu, tính kết nối giữa các phân khu. Phấn đấu hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu trong năm 2022. Đồng thời rà soát, điều chỉnh tên gọi các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các phân khu đã duyệt cho phù hợp quy định; đẩy nhanh việc lập và phê duyệt chương trình, kế hoạch, khu vực phát triển đô thị; quy chế quản lý kiến trúc; quy hoạch nông thôn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2022.

Đối với các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng, đề nghị thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 11-3-2022 của HĐND thành phố, trong đó tiếp thu ý kiến làm rõ về mật độ xây dựng gộp, mật độ xây dựng thuần của các khu vực lập quy hoạch, ranh giới, dân số thường trú… của các khu chức năng. Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các dự án quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định  để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân về quyền lợi đất đai, xây dựng.

 

0339.614.963